Data i hora oficial: dilluns 17 de juny de 2019, 04:06:33
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
100 anuncis
Aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
23/11/2017 13:16 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOPT

Aprovació conveni cessió ús local carrer Sénia, 4, a Creu Roja
14/11/2017 12:05 - Registre de publicació

Anunci aprovació conveni cessió ús local carrer Sénia, 4, a Creu Roja

Termini d'exposició: un mes

Anunci licitació contracte serveis retirada vehicles
17/11/2017 14:55 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte serveis retirada de vehicles, mitjançant procediment obert i amb varis criteris per a la seva adjudicació,

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Al perfil del contractant www.larapita.cat, es troba tota la documentacio relativa a la licitació.

Licitació contracte serveis redacció Projecte dependències Policia Local
14/11/2017 08:49 - Registre de publicació

Licitació contracte serveis consistent en l'encàrrec per a la redacció del Projecte bàsic i executiu de ls noves dependències municipals de la Polica Local a l'edifici de l'antic sindicat.

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Al perfil del contractant www.larapita.cat, es troba tota la documentacio relativa a la licitació.

Modificació membres Junta de Govern Local, tinències d'alcalde i delegació matèries
13/11/2017 11:15 - Registre de publicació

Modificació membres Junta de Govern Local, tinències d'alcalde i delegació matèries

Termini d'exposició: A partir del 13 de novembre de 2017

Documents associats:
Licitació contracte serveis assesorament i defensa jurídica
26/10/2017 12:22 - Registre de publicació

Licitació contracte serveis assesorament i defensa jurídica

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Anunci licitació cte subministrament dos escombradores
25/10/2017 13:52 - Registre de publicació

Licitació contracte subministrament dos vehicles escombradores (leasing)

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Licitació contracte subministrament terminals Tetra Policia Local
19/07/2017 14:28 - Registre de publicació

Licitació contracte subministrament terminals Tetra Policia Local

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la publicació a l'últim butlletí.

Lloc celebració sessions plenàries
17/10/2017 12:44 - Registre de publicació

Lloc celebració sessions plenàries

Termini d'exposició: un mes des de la data de publicació

Anunci rectificació Plec Clàusules Administratives Particulars
05/09/2017 09:30 - Registre de publicació

Anunci rectificació Plec Clàusules Administratives Particulars contracte administratiu especial explotació perruqueria del Casal dels Jubilats.

Termini d'exposició: Presentar proposicions fins el 13 de setembre de 2017

Seu Electrònica