Data i hora oficial: dijous 17 de gener de 2019, 19:06:59
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

32 publicacions
OF - Taxa Concurrència Proves Selectives
11/03/2016 08:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal (vigent 2019).

OF - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (vigent 2019).

OF - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (vigent 2019).

OF - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (vigent 2019).

OF - Impost sobre béns immobles
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre béns immobles (vigent 2019).

OF - Impost sobre activitats econòmiques
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (vigent 2019).

OF - Taxa per la Intervenció Administrativa d’Activitats sotmeses a Llicència, Comunicació i Declaració Responsable
25/01/2012 12:29 - Registre de publicació

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’activitat administrativa d’intervenció d’activitats sotmeses a llicència, comunicació i declaració responsable (vigent 2019).

OF – Ordenança reguladora de la taxa per la distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars
25/01/2012 12:41 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars (vigent 2019).

OF Servei de recollida i manteniment d’animals de companyia
25/01/2012 12:42 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de recollida i manteniment d’animals de compañía (vigent 2019).

OF - Ús privatiu dels edificis i instal·lacions municipals
25/01/2012 12:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels edificis i instal·lacions municipals i per la prestació dels serveis relacionats (vigent 2019).

Seu Electrònica