Data i hora oficial: diumenge 24 de gener de 2021, 04:03:40
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

21 publicacions
OF - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

OF - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

OF - Impost sobre béns immobles
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

OF – Sòl, subsòl i volada de la via pública
25/01/2012 12:49 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública i terrenys d’ús públic, entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública amb determinats aprofitaments, i per la prestació dels serveis relacionats.

OF – Taxa prestació serveis urbanístics
25/01/2012 14:40 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.

OF – Servei públic de recollida d’escombraries
25/01/2012 14:40 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de recollida d’escombraries.

OF – Expedició de documents administratius
24/01/2012 13:46 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'expedició de documents administratius. DEROGADA PER LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2020

OF – Publicitat Ràdio Ràpita i Revista Ràpita
25/01/2012 12:31 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’emissió de publicitat a l’emissora municipal Ràdio Ràpita i la inserció publicitària a la Revista Ràpita.

OF - Ús privatiu dels edificis i instal·lacions municipals
25/01/2012 12:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels edificis i instal·lacions municipals i per la prestació dels serveis relacionats.

OF - Taxa Concurrència Proves Selectives
11/03/2016 08:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal.

Seu Electrònica