Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 01:40:31
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

21 publicacions
OF - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

OF - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

OF - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

OF - Impost sobre béns immobles
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

OF - Impost sobre activitats econòmiques
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

OF - Taxa per la Intervenció Administrativa d’Activitats sotmeses a Llicència, Comunicació i Declaració Responsable
25/01/2012 12:29 - Registre de publicació

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’activitat administrativa d’intervenció d’activitats sotmeses a llicència, comunicació i declaració responsable.

OF – Publicitat Ràdio Ràpita i Revista Ràpita
25/01/2012 12:31 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’emissió de publicitat a l’emissora municipal Ràdio Ràpita i la inserció publicitària a la Revista Ràpita.

OF – Ordenança reguladora de la taxa per la distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars
25/01/2012 12:41 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars.

OF - Taxa ocupació sòl, subsòl i vol de la via pública i terrenys d'ús públic
25/01/2012 12:49 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública i terrenys d’ús públic, entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública amb determinats aprofitaments, i per la prestació dels serveis relacionats.

OF – Taxa per la prestació del servei públic de recollida d'escombraries
25/01/2012 14:40 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de recollida d’escombraries.

Seu Electrònica