Data i hora oficial: dilluns 16 de setembre de 2019, 16:42:53
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

21 publicacions
OF – Publicitat Ràdio Ràpita i Revista Ràpita
25/01/2012 12:31 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’emissió de publicitat a l’emissora municipal Ràdio Ràpita i la inserció publicitària a la Revista Ràpita.

OF - Ús privatiu dels edificis i instal·lacions municipals
25/01/2012 12:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels edificis i instal·lacions municipals i per la prestació dels serveis relacionats.

OF - Taxa Concurrència Proves Selectives
11/03/2016 08:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal.

OF – Ordenança reguladora de la taxa per la distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars
25/01/2012 12:41 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars.

OF Servei de recollida i manteniment d’animals de companyia
25/01/2012 12:42 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de recollida i manteniment d’animals de companyia.

OF - Taxa per la Intervenció Administrativa d’Activitats sotmeses a Llicència, Comunicació i Declaració Responsable
25/01/2012 12:29 - Registre de publicació

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’activitat administrativa d’intervenció d’activitats sotmeses a llicència, comunicació i declaració responsable.

OF – Piscina municipal i instal·lacions esportives
25/01/2012 12:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic per utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis relacionats.

OF – Sòl, subsòl i volada de la via pública
25/01/2012 12:49 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública i terrenys d’ús públic, entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública amb determinats aprofitaments, i per la prestació dels serveis relacionats.

OF – Mercat Municipal
25/01/2012 12:58 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la utilització, explotació i ocupació del servei públic de Mercat Municipal i per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal.

OF – Taxa prestació serveis urbanístics
25/01/2012 14:40 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.

Seu Electrònica