Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 04:13:34
Sincronitza

Factura electrònica

 

NORMATIVA APLICABLE

Segons la Llei 25/2013 del 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures al sector públic, s’estableix l’obligació que les factures que es presentin a una Administració siguin en format electrònic a partir del 15 de gener del 2015.

Segons el Reglament municipal regulador d’aquesta matèria quedaran exclosos d’aquesta obligació i podran presentar, si volen facturar en paper, totes aquelles factures d’import igual o inferior a 5.000,00 euros, IVA inclòs, així com les que presentin els autònoms, sigui quin sigui el seu import.

Les factures presentades electrònicament hauran d’expedir-se amb el format que determina la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures al sector públic, i ser signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat.

Així, s’hauran d’ajustar al format estructurat de la factura electrònica Facturae, versió 3.2, i al format de signatura electrònica d’acord a les especificacions XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

Les característiques i requeriments indicats es poden trobar al portal web FACTURAE (http://www.facturae.es/)

REQUERIMENTS PARTICULARS DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

La factura electrònica permet establir una gestió més eficaç de les factures rebudes. Per això es necessari utilitzar les 3 codificacions de client dels serveis o productes (referits a la factura en particular) que es troben en el portal FACe (dintre del directori d’organismes, administració local, Ajuntament Sant Carles de la Ràpita) i que fan referència a:

  • ÒRGAN GESTOR
  • OFICINA CONTABLE
  • UNITAT TRAMITADORA

Aquesta codificació referent a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita es pot trobar en el següent enllaç.

La utilització correcta d’aquesta codificació ens permet realitzar les gestions de tractament i pagament de les esmentades factures d’una forma més eficaç en benefici tant de l’entitat i com dels propis proveïdors.

S’ha de tenir en compte que òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora comparteixen el mateix codi.

En cas de dubte de quin òrgan gestor, oficina comptable o unitat tramitadora heu d’emprar, fiqueu-vos en contacte amb la persona que ha requerit els vostres serveis i/o productes perquè us informi.

PRESENTACIÓ DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

La presentació de les factures electròniques es pot fer indistintament per qualsevol dels següents dos portals d’Internet segons les vostres preferències:

Seu Electrònica